natürliches Lecithin-basiertes Emulgator-System (SLM ECO)